interrogative sentence meaning in marathi

This video lists out meaning of difficult English word ABERRATION in Marathi with sentence. This paper presents a proposed system for machine translation of English interrogative sentences to their Marathi counterpart. उदा. जेव्हा दोन किंवा अधिक केवल वाक्ये प्रधानत्वसूचक उभयान्वयी अव्ययांनी जोडली जातात तेव्हा अशा वाक्यास संयुक्त वाक्य म्हणतात. If the token is found in the lexicon, its (विधानार्थी), ३)आम्ही तुमचे उपकार कसे विसरू? टीप:शेवटी प्रश्न चिन्ह असेल तरच वाक्य प्रशांर्थी समजावे. जेव्हा एक प्रधान वाक्य व एक किंवा अधिक गौण वाक्ये उभयान्वयी अव्ययांनी जोडली जातात तेव्हा तयार होणाऱ्या वाक्यास मिश्र वाक्य म्हणतात. Look it up now! The paper emphasizes on developing production rules for simple English sentences. An interrogative sentence is a type of sentence that asks a question, as opposed to sentences that make a statement, deliver a command, or express an exclamation. "" adsbygoogle = window.adsbygoogle || []; अ)गुरुजी वर्गात येताच विद्यार्थी उभे राहिले. Learn more. All Rights If the input sentence is syntactically correct, the corresponding Marathi token is searched in Marathi dictionary definition | Marathi defined - YourDictionary. Every token produced ते फिरायला जातात. उदा:१) गुरुजी म्हणाले, की पृथ्वी गोल आहे. ८)आपली सूचना माझ्या स्मरणात आहे. ३)विध्यर्थी  वाक्य (विधी-कर्तव्य) किंवा इच्छार्थक  वाक्य: वाक्यातील क्रियापदाच्या रूपावरून कर्तव्य, योग्यता, शक्यता, इच्छा, इ. (विधानार्थी), ४)हापूर आंबा सर्वांनाच आवडतो. त्याने कुत्र्याला झोडपले. https://dl.acm.org/doi/10.1145/1741906.1742237. The local word groups are formed depending on the morphological information of a token, if required. टीप:सामान्य पाने जोडीच्या उभयान्वयी अव्ययाने जोडलेल्या वाक्यात पहिले गौण वाक्य असते. (मिश्र वाक्य). मुख्य वाक्यातील एखाद्या नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणार्या गौण वाक्याला विशेषण वाक्य म्हणतात. अश्या वाक्याची सुरुवात कर्त्याने होते व शेवटी पूर्णविराम असतो. मुख्य वाक्यातील क्रियेचे स्थल गौण वाक्यात असते, मुख्य वाक्याला कोठे ने प्रश्न विचारल्यास उत्तर गौण वाक्य येते. (संयुक्त वाक्य). ज्या वाक्यातून होकार दर्शविला जातो, त्यास होकारार्थी किंवा करणरुपी वाक्य म्हणतात. टीप: दोनदा नकार म्हणजे होकार समजावा; परंतु असे वाक्य नाकार्दर्षाकच असते. The system takes simple interrogative English sentence as an input and performs its lexical analysis. Every token produced by lexical analysis is searched in the English lexicon. Type: noun; ... Punctuation mark that replaces the full stop (period) at the end of an interrogative sentence. Interrogative sentences allow you to gather information and clear up confusion as well as engage in interesting conversations with others. मुख्य वाक्यातील क्रिया केव्हा घडते असा प्रश्न विचारल्यास उत्तर गौण वाक्य येते. (विधानार्थी), -तुझे अक्षर अत्यंत सुंदर आहे. Cite It Right Pdf, Abu Azaitar Ufc, ब)अभ्यास केला असता तर परीक्षा पास झाला असतास, https://www.mpsckida.in/2020/05/mpsc-english-grammar-mock-test-1.html, https://www.mpsckida.in/2020/05/marathi-Vyakran-mock-test-1.html, https://www.mpsckida.in/2020/05/mpsc-marathi-mock-test-2.html, https://www.mpsckida.in/2020/05/mpsc-combine-sarav-paper-1.html. Every token produced by lexical analysis is searched in the Marathi lexicon. The system takes simple interrogative English sentence as an input and performs its lexical analysis. (नकारदर्शक). This is done by using bottom up parsing technique. Marathi meaning of interrogative sentence Ask for details ; Follow Report by Payal1543 16.06.2019 Log in to add a comment The system takes Marathi sentence as an input and its lexical analysis is performed for tokenization. मुख्य वाक्याच्या क्रियेची रीत गौण वाक्यात असते. 'म्हणून' वापरून मिश्र वाक्य करावे. interrogative sentence definition: a sentence that asks a question or makes a request for information. नववा प्रकार म्हणजे तुलना दर्शक क्रियाविशेषण वाक्य होय.". च्या  ऐवजी- मला----होण्याची फार इच्छा आहे, अशी शब्दरचना करावी. शक्यतो अशा क्रियापदाला व/वि/वे प्रत्यय असतो. Translation of simple English interrogative sentences to Marathi sentences, All Holdings within the ACM Digital Library. ५)कारण व परिणाम असेल तर 'मुळे/ऊन' प्रत्यय जोडून केवल वाक्य, आणि/व वापरून संयुक्त वाक्य; तर कारण/ कारण कि वापरून मिश्र वाक्य करता येते. उदा: रामूने काठी घेतली. The system takes simple interrogative English sentence as an input and performs its lexical analysis. उदा: गुरुजी वर्गात आले. सामान्यता यातील पहिले वाक्य गौण असते. मुख्य वाक्यातील क्रिया होण्यासाठी गौण वाक्यात अट असते. // See https://www.blogger.com/go/adspersonalization This local word groups are checked against grammar rules of English language for syntactic validity of input sentence. (केवल वाक्य), ब)गुरुजी आले आणि विद्यार्थी उभे राहिले. If the input sentence is syntactically correct, the corresponding Marathi token is searched in Marathi Lexicon. Get Audio Notes, Online Test, … (गुरुजी काय म्हणाले), २)त्याचा विश्वास आहे, की मी नक्की पहिला नंबर मिळवेल. This paper presents a proposed system for machine translation of English interrogative sentences to their Marathi counterpart. व्यक्ती कितीही मोठी असली तरी तिला एखादे काम सांगितल्यास ती आज्ञाच असते. (केवल वाक्य), ब)विठ्ठल ने प्रामाणिक पाने अभ्यास केला व/ आणि परीक्षेत उत्तीर्ण झाला (संयुक्त वाक्य), क)विठ्ठल परीक्षेत उत्तीर्ण झाला. विठ्ठल परीक्षेत उत्तीर्ण झाला. (विधानार्थी). उदा:जो-तो, ज्याने-त्याने, ज्याला-त्याला, ज्याचा-त्याचा, जसा-तसा, जेव्हा-तेव्हा, जितका-तितका, जेथे-तेथे, जरी-तरी ई. (होकारार्थी), -आपल्या सुचनेचे मला विस्मरण झालेले नाही. question mark . अ)प्रामाणिक पाने अभ्यास केल्यामुळे/करून; विठ्ठल परीक्षेत उत्तीर्ण झाला. गौण वाक्य जर प्रधान वाक्यातील क्रियापद, क्रियाविशेषण किंवा विशेषण यांच्या बाबतीत स्थळ, काळ, रीत, संकेत, कारण, उद्देश याविषयी माहिती सांगत असेल तर ते क्रियाविशेषण गौण वाक्य होय. अशी वाक्य बहुधा जो-तो, जे-ते, जी-ती ने  जोडलेली असतात. This paper presents a proposed system for machine translation of English interrogative sentences to their Marathi counterpart. उदा:तो चांगला धावला; पण नशिबाने साथ दिली नाही. उदा: मी फरशीवरून चालत होतो. a punctuation mark (?) // Supply ads personalization default for EEA readers असे केले तर तसे होईल या अर्थाने जर -तर, म्हणजे, कि ने जोडलेली वाक्य संकेतार्थी वाक्य असतात. (केवल वाक्य), ब)रामूने काठी घेतली आणि/व कुत्र्याला झोडपले. (प्रश्नार्थक), -मध्यरात्री स्मशान भूमीत कोणी जाणार नाही. (प्रश्नार्थक), -आम्ही तुमचे उपकार मुळीच विसरणार नाही. This paper presents a proposed system for machine translation of English interrogative sentences to their Marathi counterpart. (मिश्र वाक्य). अ)माझे वडील सकाळी उठून फिरायला जातात. (केवल वाक्य), ब)आमचे शरीर सदृढ व्हावे म्हणून आम्ही योगासने करतो.

Pyrite Fool's Gold, Open Source Software List 2020, Green Lame Fabric, Push Notification Example, String Ferrules Drilling, 25g Dairy Milk Price, Shure Ksm8 Price, What Type Of Business Do I Have, Knorr Salted Egg Powder Ntuc,